De WAB is een uitwerking van de arbeidsmarktmaatregelen die eerder waren aangekondigd in het regeerakkoord. Deze wet gaat in per 1-01-2020 en in deze wet zijn onder meer de volgende maatregelen opgenomen:

  • Werknemers krijgen weer na drie jaar recht op een vast contract. De tussenperiode die de ketenbepaling onderbreekt, blijft zes maanden en één dag. Wel kan deze tussenperiode in de cao worden verkort naar drie maanden en één dag als dit voor het aard van het werk nodig is.
  • Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding. Dit geldt ook voor uitzendkrachten, seizoensarbeid en bij ontslag tijdens de proeftijd. Daarnaast moeten werkgevers de transitievergoeding straks berekenen over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst, zonder dit af te ronden op halve jaren. Ook wordt de hogere opbouw van de transitievergoeding voor een werknemer die langer dan tien jaar in dienst is geweest afgeschaft.
  • Er komt een nieuwe ontslaggrond bij: de i-grond. De werkgever kan hierdoor een ontbindingsverzoek indienen vanwege verschillende ontslagredenen. Als een rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op basis van de i-grond, kan hij de werknemer wel een extra vergoeding toekennen. Deze vergoeding komt bovenop de transitievergoeding en mag niet meer bedragen dan de helft van de transitievergoeding.
  • Een werkgever kan straks een proeftijd van maximaal drie maanden afspreken in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Een oproepkracht met een nulurencontract of min-maxcontract is alleen verplicht om gehoor te geven aan een oproep als de werkgever hem minimaal vier dagen van tevoren heeft opgeroepen (in de cao kan van deze termijn worden afgeweken). Trekt een werkgever een oproep binnen vier dagen voor de aanvang van de werkzaamheden in, dan heeft de oproepkracht recht op loon over de periode waarvoor hij is opgeroepen. Daarnaast moeten werkgevers aan werknemers met een nulurencontract of min-maxcontract jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. (op basis van gem. Arbeids uren over afgelopen 12 mnd)
  • Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (met uitzondering van het pensioen) als werknemers die rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst zijn.
  • Werkgevers gaan een hogere WW-premie betalen voor werknemers met een flexibel contract dan voor werknemers met een vast contract. Dat betekend dat een werkgever met veel vaste medewerkers in dienst dus vanaf 1 januari 2020 minder WW premie hoeft te gaan betalen. De WW-premie wordt dan; voor werknemers in tijdelijke dienst 7,94% en voor werknemers die in vaste dienst zijn slechts 2,94 % premie betalen!
  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk